Serveis

Gestió de dades

Per facilitar la gestió de les dades, la plataforma de Linkcare proporciona un sistema que permet seguir els passos de forma fàcil i senzilla, evitant errors i quedant tot registrat digitalment de forma segura, sense haver de fer servir paper.

Traçabilitat completa

Els kits de serocribratge de Linkcare tenen un codi QR únic gravat que els permet ser identificats en escanejar-los amb una càmera de mòbil. En escanejar el codi, es redirigeix a una pàgina web amb informació del kit com la data de fabricació, la data de caducitat, el número de lot i si està preparat per ser utilitzat.

Aquesta completa traçabilitat permet assegurar la qualitat del kit, així com el seu estat, de manera ràpida i efectiva, quedant registrat en el sistema cada interacció.

Facilitat en la gestió de dades

La plataforma permet enllaçar de manera ràpida i segura un kit de serocribratge amb un participant a través del sistema de codis QR.

Un cop s’ha fet servir un kit amb un participant, aquest li queda assignat i sempre que es torni a escanejar el kit apareixerà directament associat a aquest participant, evitant errors en el moment de introduir els resultats. D’aquesta manera es minimitzen els possibles errors humans.

Precisió garantida gràcies al cronòmetre incorporat

Un dels moments que requereix més precisió durant l’ús de qualsevol tipus de prova per garantir la seva qualitat és el temps que ha de transcórrer des que es realitza la prova fins que es llegeixen els resultats. És molt important que aquest temps sigui el recomanat pel fabricant.

La plataforma de Linkcare proporciona un sistema d’avisos per controlar el temps transcorregut des de la realització de cada un dels kits fins a la lectura del seu resultat. Un temporitzador integrat s’inicia automàticament en acabar la punció i avisa quan hagin passat els 15 minuts.

Registre de resultats

Finalitzada una ronda de serocribratge, els resultats es poden transmetre de forma segura als serveis sanitaris implicats, ja siguin els responsables o els serveis de seguretat i higiene laboral de l’empresa o institució implicada.


Serveis